Evlilik Birliğindeki Malların Tasfiyesi

Evlilik Birliğindeki Malların Tasfiyesi

Malların tasfiye edilmesi

Evlilik Birliğindeki Malların Tasfiyesi

Evlilik kurumunun sona ermesi beraberinde eşler arasında ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıkların başında malların paylaşımı konusu gelmektedir. Esas olarak, evlilik birliğinin sona ermesi ile birlikte evlilik sırasında edinilmiş olan malların eşit olarak paylaşımı temel alınmaktadır.  Evlilik Birliğindeki Malların Tasfiyesine yönelik açılacak davalarda dikkat edilmesi gereken konu; davaların doğru şekilde açılmış olmasıdır. Mal paylaşımı amacı ile açılacak olan dava boşanma davası ile birlikte açılamaz. Eşler arasında yürürlükte olan mal rejimi boşanma davasının açılması ile sona erer. Mal paylaşım davasının açılabilmesi için açılmış olan boşanma davasının kesinleşmiş olması gerekmektedir. İki davanın aynı anda açılması durumda da mahkeme boşanma davasını bekletici mesela yapacağından ötürü, boşanma davasını sonuçlanmasını bekler.

2002 yılına kadar Medeni Kanun, Mal Ayrılığı Rejimini kabul etmekteydi. Bu kabulün sonucu olarak da evlilik beraberliği süresince edinilen her şey kimin üzerine kayıtlı bulunuyorsa, ona aitti. 2002 yılında şuan mevcut olan Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesi ile bu prensip ortadan kalkmış oldu. Mevcut durumda Medeni Kanun, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini kabul etmiş ve eşlerin evlilik içerisinde elde edilen bütün malları (istisnalar hariç) yarı yarıya paylaşmasını öngörmüştür. Bununla beraber evlilik gerçekleşmeden önce eşlerin almış oldukları mallar, onların kişisel malları sayılır ve hiçbir şekilde mal paylaşımına konu edilemez.

Boşanma Davalarında Mal Paylaşımı Konusunda Bilinmesi Gerekenler

  • Mal paylaşımı davalarında üç farklı talepte bulunulabilir. Bunlar; Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı ve Değer Artış Payı Alacağı’dır.
  • Boşanmada mal paylaşımı davalarında sadece ve sadece eşler evlendikten sonra elde edilen mallar konu edilir. Eşlerin evlilik birliğini kurmadan önce elde etmiş oldukları mallar hiçbir suretle boşanmada mal paylaşımı davalarına konu edilemez.
  • Boşanmada mal paylaşımı davalarında temel kural, evlilik süresince edinilmiş olan malların eşit bir şekilde paylaşılması yönündedir.
  • Eşlerin kişisel malları mal paylaşımına dahil edilmez. Kişisel mal olarak değerlendirilen bu mallar kanunda ayrıca belirtilmiştir.
  • Eşler kendilerine ait olan malları aldıktan sonra geri kalan malların eşit şekilde paylaşımı aşamasına geçilir.
  • Eşler aralarında yapacakları bir sözleşme ile, evlilik öncesinden ya da evlilik esnasında neyin kişisel mal olarak sayılacağına ya da sayılmayacağına karar verebilir, bu şekilde kendi aralarında belirledikleri edinmeleri mal paylaşım davası dışında bırakabilirler.
  • Eşlerden birisi herhangi bir malın kendi şahsi malı olduğunu iddia etmesi durumunda bu iddiayı kanıtlamakla yükümlüdür. Şayet bu malın kişisel malı olduğunu ispat edemiyorsa ortak mal olarak kabul edilir.
  • Boşanmada mal paylaşımı davası belirli zaman aşım sürelerine tabidir. Bu süreler aşılmadan davanın açılması gerekmektedir. Mal paylaşım davaları, boşanmanın gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl içerisinden açılmalıdır. 10 yıllık zaman aşımı süresinin geçmesi durumunda tarafların dava açma hakları ortadan kalkmaktadır.
  • Anlaşmalı boşanma davalarında, boşanmanın tarafı olan eşler malların paylaşımını diledikleri gibi yapabilirler. Eşlerden birisinin dilerse hak etmiş olduğu bütün mallardan vazgeçebilir. Anlaşmalı boşanma davasının tarafı olan eşler kendi aralarında kararlaştırmış oldukları mal paylaşım şeklini, anlaşmalı boşanma protokolü aracılığı ile yazılı hale getirirler.

Malların Tasfiyesinde Bilinmesi Gerekenler

Hak mahrumiyeti olmadan malların tasfiyesi

Özel Sebeplerle Açılan Davalarda Tasfiye

Zina ve benzeri hallerde malların tasfiyesi

Zina Gerekçesi İle Boşanmada Malların Tasfiyesi

Medeni kanun; boşanma sebeplerini özel ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayırmaktadır. Zina yani aldatma özel boşanma sebepleri arasında gösterilmektedir. Zina sebebi ile boşanmalarda kusurlu olan eşin katılma alacağı azaltılabileceği gibi tamamen de kaldırılabilir. Zina, katkı payı alacağını ortadan kaldıran bir durum değildir. Yan zina yapan eş, diğer eşin malvarlığına bir katkı yaptıysa bu bedeli talep etme hakkına sahiptir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?