Vasiyetnamenin Açılması

Vasiyetnamenin Açılması

Vasiyetnamenin Açılması Usulü

Vasiyetnamenin Açılması

Vasiyet, Miras Hukuku içerisinde incelenen son derece önemli bir konudur.  Vasiyet ile kişi ölümünden sonra mal varlığının bir kısmı veya tamamını, bir kişiye veya birden fazla kişiye bırakabilir. Kişinin ölümü halinde mal varlığının kimler arasında ve nasıl paylaşılacağını düzenlemesi ölüme bağlı tasarruf olarak değerlendirilir. Miras Hukuku ile ilgili konular Medeni Kanun tarafından açık ve net bir şekilde belirtilmiştir. Vasiyetname belli koşullar alta hazırlanabilir. Bu çerçevede kişi vasiyetnamesini noter huzurunda hazırlayabileceği gibi dilerse kendi el yazısı ve imzası ile de hazırlayabilir. Bununla beraber gerekli koşullar dahilinde sözlü olarak da vasiyetini belirtebilir. Vasiyetname ile kişi mirasçılarından birisini veya birkaçını mirasçılıktan çıkartabilirken dilerse yeni mirasçı atayabilir. Özel olarak herhangi bir malını bir mirasçısına ya da üçüncü bir kişiye verebilir. Vasiyetname ile mirasçıların, mirasına hak kazanmaları için bazı şartlar koyabilir. Kimi durumlarda yedek mirasçı ya da art mirasçılar belirleyebilir. Vasiyetname düzenleyen kişi bu yolla vakıf kurulmasını isteyebilir.

Vasiyetname, mirasbırakanın ölümünden sonra Sulh Hukuk Mahkemesine teslim edilmelidir. Vasiyetnamenin açılması için Vasiyetnamenin Açılması Davası açılır. Bu dava Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından re’sen açılabileceği gibi yasal mirasçılar ya da miras ile ilgili tarafların isteği üzerine de açılabilir.

Vasiyetname Nasıl Açılır?

  • Türk Medeni Kanunu’nun 596. maddesinde; “Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tesliminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur. Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında dinledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağrılır. Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı işlemler yapılır.”İfadesi yer almaktadır.
  • Şayet vasiyetname noter huzurunda hazırlanmış ise kişinin ölümünün ardından vasiyetnamenin mahkemeye ulaştırılmasından noter sorumludur.
  • Ölen kişinin yerleşim yerinde bulunan hakim vasiyetnamenin açılmasından sorumludur.
  • Vasiyetnamenin mahkemeye ulaşmasının ardından hakim vasiyetnameyi açar ve okur. Hakim vasiyetnamenin içeriğini inceleyerek 1 aylık süresi içerisinden miras ile ilgili olan kişilere vasiyetnamenin içeriği hakkında bilgi verir.
  • Vasiyetnamenin açılması anında hazır bulunamayan ilgililer, vasiyetnamede belirlenen şartların kendilerine tebliğini talep edebilirler. Bununla beraber vasiyetname açılırken hiçbir ilgili hazır bulunmuyor olsa bile vasiyetname açılacaktır.
  • Vasiyetname açıldıktan ve ilgili tarafların şartlardan haberi olduktan sonra veraset ilamı çıkartılır. Veraset ilamı mirasçılık belgesi olarak da tanımlanabilir ve kişilerin söz konusu mirastan hangi oranda pay alacaklarını belirtir.
  • Gerekli şartların oluşması durumunda vasiyetnameye itiraz edilebilir. Vasiyetnameye itiraz etmek isteyen kişi 1 aylık süre içerisinde itirazda bulunmak zorundadır. İtiraz Sulh Hukuk mahkemesine yapılır. Bunun ardından vasiyetnamenin iptali davası açılmalıdır.
  • Belirli durumlarda kişiler vasiyetnamenin iptaline yönelik dava açabilirler. Bu nedenler; vasiyet sahibinin vasiyetnamenin düzenlendiği dönemde irade yokluğunda olması, kanunla belirlenmiş olan şekil şartlarına uygun olmaması gibi nedenlerle vasiyetnamenin iptali davası açılabilir.

Vasiyetname Nasıl Açılır?

Vasiyetin Açılması

Vasiyetnamenin Geçerlilik Süresi Nedir?

Vasiyetin geçerlilik süresi nedir?

Vasiyetnamenin Geçerlilik Süresi Nedir?

Mirasbırakan kişi tarafından hazırlanmış olan vasiyetname için herhangi bir geçerlilik süresi mevcut değildir. Yani kişi istediği herhangi bir zaman, ölümünün ardından açılması için vasiyetname hazırlayabilir. Bir vasiyetnamenin çok sonradan ortaya çıkmış olması geçerliliği üzerinde bir etki yapmaz. Ne zaman ortaya çıkmış olursa olsun vasiyetnamenin gerekleri yerine getirilir. Vasiyetnamenin ortaya çıkmasından önce malların paylaşımı yapılmış olsa dahi eğer şartlar el veriyorsa eski duruma döndürme yapılır.

Miras hukukuna ilişkin davalarda daha süreçleri ve usuller hayli karışıktır. Bu sebeple bu nitelikteki davaların konusunda uzman avukatlar aracılığı ile takip edilmesi; yaşanması olası hak kayıplarının önüne geçmede etkili olacaktır.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?